अपना खाता देखे
जिला: अंचल: हल्का :
 
किस्म जमीन :

मौजा का नाम चुने:
 मौजा का नामराजस्व थाना
Selectबसबुटीया02/0291
Selectपीपरजोरा02/0293
Selectबेहराजाल01/0360
Selectदुलोडीह01/0352
Selectनवाडीह01/0359
Selectउपरगड़गड़ीया04/0387
Selectखेरवा04/0383
Selectबलराम03/0453
Selectअरंडिया03/0452
Selectहरीरायडीह04/0326
Selectजरुआडीह03/0419
Selectसांडमारा02/0203
Selectनान्हीडीह03/0445
Selectबसमता04/0425
Selectआसनबहियार04/328
Selectदानरायडीह01/0343
Selectहेठ नवाडीह03/0422
Selectहेठ मझडीहा03/0451
Selectतिलौना02/0273
Selectउपरमजडीहा03/0448
Selectबारा02/0294
Selectलालुडीह02/0288
Selectबसकी03/0456
Selectकुम्हराडीह09/0125
Selectपथराटांड़09/0103
Selectशोभासेडीह09/0139
Selectबगीचा09/0141
Selectसेमरा01/0358
Selectसबैजोर01/0357
Selectपहड़ीडीह03/0449
Selectबिशनपुर उर्फ बाबुडीह02/0208
Selectठाढ़ीलपरा01/0351
Selectतेतरिया03/0454
Selectमहापुर03/0443
Selectसुखड्डा03/0418
Selectफुरसा07/0035
Selectनवाडीह06/0109
Selectभसमाचक09/0123
Selectजोरोपहड़ी04/0388
Selectबेहराटांड04/0373
Selectदुलमाबांध09/0102
Selectजिरुलीया07/0034
Selectछोटा बांधडीह02/0283
Selectबड़ा बांधडीह02/0576
Selectदेवनाथडीह02/187
Selectवासकी03/456
Selectपावै01/298
Selectतेलीयाडीह09/138
Selectहरिवोला09/120
Selectकुंडा06/112
Selectउपर नवाडीह03/423
Selectसोनारायठाढी04/327
Selectमरकट्टा03/424
Selectतीनघरा04/417
Selectडिमजोरी03/0420
Selectगोरधोवा02/260
Selectमहुआटाड़03/421
Selectबीचगढ़ा07/23
Selectहतचारा02/207
Selectमधुवन02/285
Selectबढैता07/36
Selectडहुआ02/281
Selectदुन्दिया02/269
Selectकुशमाहा01/356
Selectभगवानपुर02/201
Selectबाईसडीह03/437
Selectफोकलवा03/404
Selectअम्बा04/393
Selectतिलवरीया03/0442
Selectपोखरीया04/416
Selectसिघनी03/436
Selectवेदगाँवा03/435
Selectकेन्दखपरा04/407
Selectदोन्दिया नवाडीह04/406
Selectअम्बा03/440
Selectमिश्राडीह03/400
Selectझुमकी04/380
Selectबलीडीह04/0429
Selectअनाछी06/110
Selectपीपरा03/401
Selectअराई04/385
Selectउपरबगडबरा03/398
Selectसरकुण्डा03/0399
Selectडहुआ02/0281
Selectबाराकारा डंगाल03/0438
Selectपोडॆया03/397
Selectबहिंगा01/355
Selectबाघापथार07/0026
Selectसांरवा04/395
Selectरायकुण्ड03/441
Selectदुलीडीह08/21
Selectपुरनामदीयारा08/188
Selectकरेय08/11
Selectपिण्डरा04/0408
Selectलकराखोन्दा04/390
Selectधनवै04/329
Selectजरका04/2
Selectजारा10/0309
Selectचिहुटीया10/0251
Selectखिजुरीया10/0318
Selectदासडीह07/037
Selectदलीरायडीह07/025
Selectसिरसिया07/045
Selectकुसमाहा04/0377
Selectसरैया बांध10/248
Selectदुनिदया04/371
Selectसनडूवी04/375
Selectदुन्दिया04/379
Selectडुमरसोल04/426
Selectबाराटॉड़04/384
Selectढोलपहड़ी04/378
Selectगलत04/428
Selectसिरसिया04/45
Selectदूबजोरा06/113
Selectबलिडिह09/145
Selectकनुवाडीह01/346
Selectसवैजोर01/357
Selectकलानिया09/119
Selectनोखीला09/144
Selectतिलकपुर01/338
Selectमहादेव देवला10/319
Selectधनहेत07/40
Selectटुहीयो08/0189
Selectमठटिकुर08/197
Selectसीरमाडीह01/348
Selectधरमपुर09/130
Selectनूतनतिलैया01/341
Selectदसमारिया10/325
Selectरौशन07/42
Selectजमुआ10/0310
Selectखपचवा01/333
Selectपहरीडीह01/371
Selectपरवलडीह01/353
Selectबारा01/0339
Selectकैरोबन्दरा04/0413
Selectसिघनी04/0410
Selectमधुबन04/0412
Selectदासडीह09/0108
Selectबसबुटिया10/0314
Selectगोलाबाजार09/0105
Selectहरलाडीह08/022
Selectवाराकोला10/0247
Selectभालविन्दा10/0316
Selectदलदली09/0121
Selectपोखरिया01/0332
Selectनन्दलालडीह09/0132
Selectज्ञानडीह04/0427
Selectफतेहपुर04/0414
Selectजरका01/0331
Selectविराजपुर04/0382
Selectहड़भंगा04/415
Selectकुरुमटांड़01/0349
Selectगढवा04/0389
Selectजिवडीह09/0129
Selectहेठ गड़गड़ीया04/0386
Selectकोयरीडीह10/0246
Selectकल्यानरायठारी01/0336
Selectसतसिमर10/0184
Selectजोगिन्धा09/0124
Selectमोदीडीह04/0411
Selectनिकतपुर08/0087
Selectरामरायडीह08/93
Selectहड़ीयो08/0143
Selectजगमनडीह08/0136
Selectअसमवनी08/0089
Selectवड़ा मोहनपुर10/0306
Selectभुरकुंडा10/0252
Selectवन्दरचुटा10/0445
Selectकोवाडीह10/0180
Selectकेशराय चक08/0205
Selectमुंगजोरिया10/0313
Selectउपर सरपता07/0041
Selectहेठ सरपता07/0043
Selectबाराकोला07/0028
Selectपांडेडीह06/118
Selectखैरवा06/0116
Selectपोरखवा10/0395
Selectविराय10/0183
Selectबुचीपहाड़ी06/0192
Selectवीराजपुर01/0344
Selectतारा जोरा04/0394
Selectहेठ ठाड़ी08/0194
Selectदुर्गापुर10/0217
Selectभगन10/0213
Selectअवलतेलीयाडीह10/0181
Selectदेवपतरी10/0212
Selectलखोरीया10/0215
Selectजोगीयाटीकुर02/0277
Selectसियाटांड़02/0287
Selectबड़जोरा02/0266
Selectमडरानसारे08/0004
Selectकोलहरीया03/0434
Selectभोरा जमुवा03/0396
Selectअसुरवंधा02/0305
Selectभलुवाही10/0216
Selectसतीनगढ02/0292
Selectमहुवाजोरी04/0430
Selectबुढीयावाद04/0381
Selectहेठ ठाड़ी08/0149
Selectरामपुर08/0012
Selectपांचुडीह09/0106
Selectमडरानसारे04/0004
Selectमाणिकपुर08/0010
Selectसुरा07/0029
Selectकुसमाहा03/0432
Selectबन्दरचुरा10/0177
Selectसिंहरायडीह07/0081
Selectरक्ति08/0142
Selectवांसकनाली02/0284
Selectकदमपुर02/0276
Selectफतेपुरगमरीया08/0005
Selectधावाटाड08/09
Selectआमगाछी02/0211
Selectकुश्माहा08/96
Selectजारलीडीह08/0022
Selectलकडागढा01/0337
Selectपांडेडीह09/0131
Selectगलत05/0225
Selectमनजोरी05/0168
Selectबाराटाँड़09/0100
Selectपिछी05/0175
Selectवैला05/0171
Selectडांगा05/0172
Selectनौखेता05/0244
Selectलस्करडीह09/0133
Selectमझलीटिकुल05/0245
Selectसारवां09/0104
Selectबजरमरुवा03/0493
Selectजोगीडीह10/0324
Selectछोटा मोहनपुर10/0308
Selectमिश्राडीह05/0233
Selectसुरसुरा05/0220
Selectपिपरना09/0101
Selectकुसमाहा03/0502
Selectहरदकोल05/0231
Selectकुशियारबांक05/0222
Selectउपरबांधी05/0176
Selectकानुबान्ध09/0099
Selectशिवपुर09/0122
Selectजोगियाटिकुर05/0243
Selectबसवरिया05/0232
Selectदलीराइडीह07/0025
Selectडकाय05/0242
Selectठाड़ी05/0219
Selectसुबर कोल08/0018
Selectचमारीडीह08/0206
Selectलिलामारनी08/0190
Selectदोयमतेतीयाडीह10/0179
Selectभंडारो09/0127
Selectखरना08/0083
Selectभजलपुर08/0085
Selectपृथ्वीडीह01/0295
Selectघुरनीया मलनीयां10/0182
Selectचन्दनपुरा03/0439
Selectअसुरबंधा02/305
Selectजितनाकनारी02/0302
Selectरंगाटाड़03/0405
Selectकुशमाहा08/0096
Selectबन्दर पहाडी02/274
Selectउपरजमनी08/0191
Selectउपरबहियार08/0094
Selectरायकुण्ड भाग- 103/441
Selectपरोसोडीह्08/020
Selectउपरनावाडीह03/0423
Selectदासडीह03/037
Selectसिंघनी03/0436
Selectगोन्दलवाडी10/0240
Selectदामाक़ुण्डा10/0391
Selectसातेडीह10/0186
Selectबींका10/0402
Selectविंझा03/0402
Selectडुमरीया03/0403
Selectपाडेडीह06/0118
Selectउहुवा03/0447
Selectमहुलवनी03/0450
Selectबबनडीहा03/0455
Selectबास्की03/0417
Selectधसको03/0457
Selectडोढ़वा03/0433
Selectमानिकपुर08/010
Selectमोहलीडीह03/0444
Selectलेढवा06/0151
Selectगलत06/0149
Selectसुन्दरी10/0311
Selectबनवरिया06/0159
Selectबहींगा03/0255
Selectपलगंजिया03/0257
Selectकदमपुर03/0276
Selectरतुरा07/0049
Select0007/0037
Selectतेलंगा03/0273
Selectमधुडीह03/0270
Selectबन्दर पहाड़ी03/0274
Selectसतीनगाद03/0212
Selectचकसरेया03/0240
Selectचकसरेया \03/0280
Selectगोडधोवा03/0213
Selectअलगडीहां03/0286
Selectहाथचारा03/0208
Selectहथचारा03/0207
Selectसाडगारा03/0203
Selectपड़रिया09/0323
Selectपहरीडीह07/0055
Selectकाठीचक सिमरीया07/0056
Selectपोखरिया04/0416
Selectडूमरसोल04/0426
Selectपरसबनी04/0409
Selectधनवै04/0329
Selectआसनबहिमार04/0328
Selectबैजनाथपुर08/0082
Selectआसनबोनी08/0081
Selectविशनपुर08/0098
Selectकुशमाहा01/0356
Selectकेन्द्खपरा04/0407
Selectजरका01/0431
Selectकाशीतांड02/0258
Selectअसता02/0304
Selectझोझी02/0267
Selectजरका04/0431
Selectअनाछी06/0110
Selectकुंडा06/0112
Selectमनोहरडीह06/0154
Selectनवाडीह06/0155
Selectलफरीटाँड़06/0066
Selectदुजर्नी06/160
Selectकोलहडीया06/0160
Selectकेंदुवाटाँड़06/0161
Selectपथलचपटी07/0096
Selectगेरेमारा08/0095
Selectकपसिया08/0017
Selectढाडी08/0019
Selectदुर्जनी06/0166
Selectजमडीहा06/0163
Selectपथलचपटी08/0176
Selectकझीया06/0601
Selectबंदरपहाड़ी07/0060
Selectनोखीला09/0140
Selectकेलानीया09/0119
Selectजीवडीह09/129
Selectसिरसिया07/0045
Selectकुमहेट07/0047
Selectपाण्डेडीह07/0048
Selectधनहेत07/0040
Selectलिलाम्बरडीह07/70
Selectकोयरीडीह10/0246
Selectखेरखूटी08/198
Selectतुरूकडीहा08/204
Selectहरीकुरा02/0265
Selectआसनबहीयर02/0328
Selectखिजुरिया02/0278
Selectविराज पुर02/0272
Selectपथल चपटी08/037
Selectनया भटियारा08/0192
Selectअम्बा धाना03/0392
Selectपचकठिया07/0050
Selectबलियाचोर10/0392
Selectचमरदेवला10/0327
Selectफेटाफसार10/0320
Selectपोखरिया10/0322
Selectडाहुवा03/0281
Selectताराटाड07/0052
Selectबाघझोपा02/0199
Selectदोडी02/0275
Selectमांजरा02/0254
Selectजलहारा02/0259
Selectनकटी अमजोरा02/0264
Selectनया अंजोरा02/0303
Selectकुसुमतार02/0202
Selectजीतीयापथर02/0500
Selectअलाकडीहा02/0286
Selectब्रमामोर्ता02/0002
Selectसरेया02/0279
Selectपरसबनी02/0271
Selectपोखरिया02/0268
Selectबड़ा बंधडीह02/0282
Selectवरमदेवती02/0289
Selectबूचिपहाड़ी06/0162
Selectबेलटीकरी06/0061
Selectदासडीह06/0157
Selectरोशन07/0042
Selectसुडीयाडीह07/0079
Selectउपर सुम्भा07/0077
Selectकेशोरायडीह07/0078
Selectहेठसुम्भा07/0076
Selectराउतडीह07/0075
Selectबीचगढा07/0023
Selectबैजुकूरा08/0001
Selectलघुडीह08/0092
Selectफुरसातरी08/2
Selectनारंगी07/0072
Selectडुमरिया07/0067
Selectबनडबरा06/0156
Selectबेला07/0185
Selectसातेडीह07/0186
Selectबांधडीह07/0249
Selectविराई07/0183
Selectबेला09/0185
Selectबाँधडीह09/0249
Selectबेला10/0185
Selectकुलमनडीह07/0033
Selectबाँधडीह10/0249
Selectधनवे पुराना01/0368
Selectपरवलडीह01/0353
Selectसरकंडा01/0297
Selectपावे01/0298
Selectपथरी01/0369
Selectखपचवा01/0333
Selectगतल07/0036
Selectभलुआचक07/0046
Selectबलिडीह09/0145
Selectहरिबोला09/0120
Selectगोविन्दपुर07/0053
Selectरायबांध08/0016
Selectपहाड़पुर08/0097
Selectबहेंगा07/030
Selectखटंगी08/0003
Selectविराजपुर05/229
Select005/171
Selectढाढी05/219
Selectडोंगा05/172
Selectजोनियाटिकुर05/243
Selectमझलीटिकुर05/245
Selectमानजोरी05/168
Selectबाघमारी05/223
Selectझिकटी05/226
Selectचंदना05/173
Selectसुरसुरा05/220
Selectनौखेता05/244
Selectकुशियारबाक05/222
Selectड्काय05/242
Selectसिरसा05/228
Selectपिछी05/175
Selectउपरबांधी05/176
Selectठाढी08/7
Selectचौवा08/13
Selectचौवा08/0013
Selectबनियाडीह08/0084
Selectबेहरा कनारी08/91
Selectबांधडीह08/0134
Selectहेठ जमनी08/190
Selectशरपुरा08/193
Selectपथलचपरी08/196
Selectकालहोड08/0088
Selectपांडेडीह08/137
Selectलीलामारनी08/0090
Selectभेयाडीहगिधनडा07/0073
Selectबलगडहा07/0027
Selectमृगबाँधी07/0038
Selectजमुनियाटांड़07/0044
Selectमधेपुरा07/0039
Selectजमुआ07/0059
Selectतेलरिया05/0235
Selectसरपत्ता05/0234
Selectनवाडीह अम्बा कुलवा05/0237
Selectमथुरा05/0239
Selectपरसोंडीह05/0169
Select05/0223
Selectडहुवा05/0174
Selectडोमनवाडीह01/0354
Selectनावाडीह05/221
Selectमिश्राडीह05/233
Selectखैरवा05/236
Selectमनीगड़ी05/170
Selectड़हुआ05/174
Selectपथरलेढा05/230
Selectसरपता05/234
Selectतेलरिया05/235
Selectकोडाडीह05/240
Selectमोहलीडीह05/224
Selectबसबारिया05/232
Selectआजूवन्द05/238
Selectहरदकौल05/231
Selectचरघरा06/0114
Selectवरमसिया07/064
Selectवरमसिया06/0064
Selectवसवुटिया06/0065
Selectमझीलाटीकुर06/147
Selectभाटडीह02/0256
Selectमैनम्बर मझडीहा01/0374
Selectपिन्डारवाद01/0362
Selectजीतीया चापर05/0200
Selectचौरामारनी02/0209
Selectचन्दना01/0367
Selectरामपुर06/0148
Selectपिपरा01/364
Selectपचरूखी02/307
Selectबाराटांड़छीट06/0165
Selectजारा06/0152
Selectवीआही02/334
Selectवीआही01/334
Selectदुंदवा01/363
Selectकोलहडीया01/370
Selectkolduan01/365
Selectवधनी06/68
Selectचमरदेलवा10/321
Selectकुरुमटाड01/366
Selectसदानन्दडीह06/069
Selectतुरुकडीहा01/296
Selectधावाटांड़06/149
Selectअमराटांड़05/225
Selectघोरपरास07/024
Selectमनीडीह08/14
Selectठाडी05/00219
Selectभवारायडीह07/458
Selectकोलवाडंगाल07/032
Select--07/01012
Selectभेयाडीहगिधनडा07/73
Selectपहाड़पुर09/097
Selectदलूडीह06/158
Selectधारामहल06/115
Selectमड़वा08/08
Selectकपसियों08/019
Selectगोपालपुर06/63
Selectबहींगा07/30
Selectमधुवाडीह08/086
Selectगोन्दल वाड़ी/250
Selectगोन्दलवाड़ी10/250
Selectविशनपुर10/0619
Selectगलत06/066
Selectमानिकपुर08/0121
Selectरफ यूज05/00
Selectमेघाडीह01/350
Selectदिगम्बरपुर01/299
Selectपरसबनी02/0260
Selectभिखुडीह01/301
Selectमोदीडीह04/411
Selectजीतीआचापर02/200
Selectसिरसा04/0428
Selectमधुडीह02/290
Selectरफ यूज01/0001
Selectगलत01/0341
Selectदैवनाथडीह08/0187
Selectउपरठाडी08/195
Selectमकरा03/0446
Selectहरिकुरवा10/0218
Selectजरिया10/0312
Selectनवाडीह10/0315
Selectमगडीहा10/0317
Selectडुमरडीहा10/0210
Selectबारा10/0253
Selectमधुसिगहा10/0214
Selectपचरूखी10/0307
Selectदमाकुण्डा10/0351
Selectजरुवाडीह01/0340
Selectकन्हुवाडीह01/0346
Selectसिमराडीह01/0348
Selectपहरीडीह01/0335
Selectदोन्दिया06/0150
Selectलोहारडीह06/0111
Selectडुबा06/153
Selectकुरुमटाँड08/015
Selectमिश्रगीधन्डा07/0057
Selectटिकोरायडीह07/0071
Selectभवारडीह07/0070
Selectखिलचक07/0031
Selectकोरडीहा07/0054
Selectभोथरा07/0051
Selectपोखरिया10/0319
Selectपड़रिया10/0323
Selectमहादेव अम्बा04/0372
Selectबदिया06/0146
Selectखरकना06/0062
Selectबंदाजोरी05/0241
Selectपहारिया07/0058
Selectनवाडीह01/0345
Selectभतकुण्डी01/0361
Selectबारा02/0285
Selectकटहरा07/0080
Selectमधुवन02/287
Selectपिंडारी01/0347
Selectनूतन ठाढ़ी01/0342
Selectडुमरिया08/6
Selectधावाटांड़08/0009
Selectबहेंगा02/0255
Selectचक सरैया02/0280
Selectपलंगजिया02/257
Selectकोल्हुआ01/0365
Selectताराजोरा06/227
Selectभलगडहा07/27
Selectपथलचपटी06/117
Selectजियाखाड़ा06/167
Selectदेवपहड़ी10/212
Selectडुमरीआ01/330
Selectहरलाटांड़01/300
Selectकूल्हडीया03/434
  कृपया नीचे दिए गए अक्षर से मौजा सूची को फ़िल्टर करें :


**नोट:- खाता खोजने के लिए हल्का,किस्म जमीन तथा मौजा चुनें |

खोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुने:

    
    
         
 
    
    
      CONTACT US

Department of Revenue,Registration and Land Reforms
Government of Jharkhand
Contact No - +91 0651-2401716

Email : dolrjh[at]gmail[dot]com
    Home     Site designed and developed by NIC. Contents provided and maintained by Dept. of Revenue , Registration & Land Reforms ;Govt. of Jharkhand.