अपना खाता देखे
जिला: अंचल: हल्का :
 
किस्म जमीन :

मौजा का नाम चुने:
 मौजा का नामराजस्व थाना
Selectबसबुटीया0291
Selectपीपरजोरा0293
Selectबेहराजाल0360
Selectदुलोडीह0352
Selectनवाडीह0359
Selectउपरगड़गड़ीया0387
Selectखेरवा0383
Selectबलराम0453
Selectअरंडिया0452
Selectहरीरायडीह0326
Selectजरुआडीह0419
Selectसांडमारा0203
Selectनान्हीडीह0445
Selectबसमता0425
Selectआसनबहियार328
Selectदानरायडीह0343
Selectहेठ नवाडीह0422
Selectहेठ मझडीहा0451
Selectतिलौना0273
Selectउपरमजडीहा0448
Selectबारा0294
Selectलालुडीह0288
Selectबसकी0456
Selectकुम्हराडीह0125
Selectपथराटांड़0103
Selectशोभासेडीह0139
Selectबगीचा0141
Selectसेमरा0358
Selectसबैजोर0357
Selectपहड़ीडीह0449
Selectबिशनपुर उर्फ बाबुडीह0208
Selectठाढ़ीलपरा0351
Selectतेतरिया0454
Selectमहापुर0443
Selectसुखड्डा0418
Selectफुरसा0035
Selectनवाडीह0109
Selectभसमाचक0123
Selectजोरोपहड़ी0388
Selectबेहराटांड0373
Selectदुलमाबांध0102
Selectजिरुलीया0034
Selectछोटा बांधडीह0283
Selectबड़ा बांधडीह0576
Selectदेवनाथडीह187
Selectवासकी456
Selectपावै298
Selectतेलीयाडीह138
Selectहरिवोला120
Selectकुंडा112
Selectउपर नवाडीह423
Selectसोनारायठाढी327
Selectमरकट्टा424
Selectतीनघरा417
Selectडिमजोरी0420
Selectगोरधोवा260
Selectमहुआटाड़421
Selectबीचगढ़ा23
Selectहतचारा207
Selectमधुवन285
Selectबढैता36
Selectडहुआ281
Selectदुन्दिया269
Selectकुशमाहा356
Selectभगवानपुर201
Selectबाईसडीह437
Selectफोकलवा404
Selectअम्बा393
Selectतिलवरीया0442
Selectपोखरीया416
Selectसिघनी436
Selectवेदगाँवा435
Selectकेन्दखपरा407
Selectदोन्दिया नवाडीह406
Selectअम्बा440
Selectमिश्राडीह400
Selectझुमकी380
Selectबलीडीह0429
Selectअनाछी110
Selectपीपरा401
Selectअराई385
Selectउपरबगडबरा398
Selectसरकुण्डा0399
Selectडहुआ0281
Selectबाराकारा डंगाल0438
Selectपोडॆया397
Selectबहिंगा355
Selectबाघापथार0026
Selectसांरवा395
Selectरायकुण्ड441
Selectदुलीडीह21
Selectपुरनामदीयारा188
Selectकरेय11
Selectपिण्डरा0408
Selectलकराखोन्दा390
Selectधनवै329
Selectजरका2
Selectजारा0309
Selectचिहुटीया0251
Selectखिजुरीया0318
Selectदासडीह037
Selectदलीरायडीह025
Selectसिरसिया045
Selectकुसमाहा0377
Selectसरैया बांध248
Selectदुनिदया371
Selectसनडूवी375
Selectदुन्दिया379
Selectडुमरसोल426
Selectबाराटॉड़384
Selectढोलपहड़ी378
Selectगलत428
Selectसिरसिया45
Selectदूबजोरा113
Selectबलिडिह145
Selectकनुवाडीह346
Selectसवैजोर357
Selectकलानिया119
Selectनोखीला144
Selectतिलकपुर338
Selectमहादेव देवला319
Selectधनहेत40
Selectटुहीयो0189
Selectमठटिकुर197
Selectसीरमाडीह348
Selectधरमपुर130
Selectनूतनतिलैया341
Selectदसमारिया325
Selectरौशन42
Selectजमुआ0310
Selectखपचवा333
Selectपहरीडीह371
Selectपरवलडीह353
Selectबारा0339
Selectकैरोबन्दरा0413
Selectसिघनी0410
Selectमधुबन0412
Selectदासडीह0108
Selectबसबुटिया0314
Selectगोलाबाजार0105
Selectहरलाडीह022
Selectवाराकोला0247
Selectभालविन्दा0316
Selectदलदली0121
Selectपोखरिया0332
Selectनन्दलालडीह0132
Selectज्ञानडीह0427
Selectफतेहपुर0414
Selectजरका0331
Selectविराजपुर0382
Selectहड़भंगा415
Selectकुरुमटांड़0349
Selectगढवा0389
Selectजिवडीह0129
Selectहेठ गड़गड़ीया0386
Selectकोयरीडीह0246
Selectकल्यानरायठारी0336
Selectसतसिमर0184
Selectजोगिन्धा0124
Selectमोदीडीह0411
Selectनिकतपुर0087
Selectरामरायडीह93
Selectहड़ीयो0143
Selectजगमनडीह0136
Selectअसमवनी0089
Selectवड़ा मोहनपुर0306
Selectभुरकुंडा0252
Selectवन्दरचुटा0445
Selectकोवाडीह0180
Selectकेशराय चक0205
Selectमुंगजोरिया0313
Selectउपर सरपता0041
Selectहेठ सरपता0043
Selectबाराकोला0028
Selectपांडेडीह118
Selectखैरवा0116
Selectपोरखवा0395
Selectविराय0183
Selectबुचीपहाड़ी0192
Selectवीराजपुर0344
Selectतारा जोरा0394
Selectहेठ ठाड़ी0194
Selectदुर्गापुर0217
Selectभगन0213
Selectअवलतेलीयाडीह0181
Selectदेवपतरी0212
Selectलखोरीया0215
Selectजोगीयाटीकुर0277
Selectसियाटांड़0287
Selectबड़जोरा0266
Selectमडरानसारे0004
Selectकोलहरीया0434
Selectभोरा जमुवा0396
Selectअसुरवंधा0305
Selectभलुवाही0216
Selectसतीनगढ0292
Selectमहुवाजोरी0430
Selectबुढीयावाद0381
Selectहेठ ठाड़ी0149
Selectरामपुर0012
Selectपांचुडीह0106
Selectमडरानसारे0004
Selectमाणिकपुर0010
Selectसुरा0029
Selectकुसमाहा0432
Selectबन्दरचुरा0177
Selectसिंहरायडीह0081
Selectरक्ति0142
Selectवांसकनाली0284
Selectकदमपुर0276
Selectफतेपुरगमरीया0005
Selectधावाटाड09
Selectआमगाछी0211
Selectकुश्माहा96
Selectजारलीडीह0022
Selectलकडागढा0337
Selectपांडेडीह0131
Selectगलत0225
Selectमनजोरी0168
Selectबाराटाँड़0100
Selectपिछी0175
Selectवैला0171
Selectडांगा0172
Selectनौखेता0244
Selectलस्करडीह0133
Selectमझलीटिकुल0245
Selectसारवां0104
Selectबजरमरुवा0493
Selectजोगीडीह0324
Selectछोटा मोहनपुर0308
Selectमिश्राडीह0233
Selectसुरसुरा0220
Selectपिपरना0101
Selectकुसमाहा0502
Selectहरदकोल0231
Selectकुशियारबांक0222
Selectउपरबांधी0176
Selectकानुबान्ध0099
Selectशिवपुर0122
Selectजोगियाटिकुर0243
Selectबसवरिया0232
Selectदलीराइडीह0025
Selectडकाय0242
Selectठाड़ी0219
Selectसुबर कोल0018
Selectचमारीडीह0206
Selectलिलामारनी0190
Selectदोयमतेतीयाडीह0179
Selectभंडारो0127
Selectखरना0083
Selectभजलपुर0085
Selectपृथ्वीडीह0295
Selectघुरनीया मलनीयां0182
Selectचन्दनपुरा0439
Selectअसुरबंधा305
Selectजितनाकनारी0302
Selectरंगाटाड़0405
Selectकुशमाहा0096
Selectबन्दर पहाडी274
Selectउपरजमनी0191
Selectउपरबहियार0094
Selectरायकुण्ड भाग- 1441
Selectपरोसोडीह्020
Selectउपरनावाडीह0423
Selectदासडीह037
Selectसिंघनी0436
Selectगोन्दलवाडी0240
Selectदामाक़ुण्डा0391
Selectसातेडीह0186
Selectबींका0402
Selectविंझा0402
Selectडुमरीया0403
Selectपाडेडीह0118
Selectउहुवा0447
Selectमहुलवनी0450
Selectबबनडीहा0455
Selectबास्की0417
Selectधसको0457
Selectडोढ़वा0433
Selectमानिकपुर010
Selectमोहलीडीह0444
Selectलेढवा0151
Selectगलत0149
Selectसुन्दरी0311
Selectबनवरिया0159
Selectबहींगा0255
Selectपलगंजिया0257
Selectकदमपुर0276
Selectरतुरा0049
Select000037
Selectतेलंगा0273
Selectमधुडीह0270
Selectबन्दर पहाड़ी0274
Selectसतीनगाद0212
Selectचकसरेया0240
Selectचकसरेया \0280
Selectगोडधोवा0213
Selectअलगडीहां0286
Selectहाथचारा0208
Selectहथचारा0207
Selectसाडगारा0203
Selectपड़रिया0323
Selectपहरीडीह0055
Selectकाठीचक सिमरीया0056
Selectपोखरिया0416
Selectडूमरसोल0426
Selectपरसबनी0409
Selectधनवै0329
Selectआसनबहिमार0328
Selectबैजनाथपुर0082
Selectआसनबोनी0081
Selectविशनपुर0098
Selectकुशमाहा0356
Selectकेन्द्खपरा0407
Selectजरका0431
Selectकाशीतांड0258
Selectअसता0304
Selectझोझी0267
Selectजरका0431
Selectअनाछी0110
Selectकुंडा0112
Selectमनोहरडीह0154
Selectनवाडीह0155
Selectलफरीटाँड़0066
Selectदुजर्नी160
Selectकोलहडीया0160
Selectकेंदुवाटाँड़0161
Selectपथलचपटी0096
Selectगेरेमारा0095
Selectकपसिया0017
Selectढाडी0019
Selectदुर्जनी0166
Selectजमडीहा0163
Selectपथलचपटी0176
Selectकझीया0601
Selectबंदरपहाड़ी0060
Selectनोखीला0140
Selectकेलानीया0119
Selectजीवडीह129
Selectसिरसिया0045
Selectकुमहेट0047
Selectपाण्डेडीह0048
Selectधनहेत0040
Selectलिलाम्बरडीह70
Selectकोयरीडीह0246
Selectखेरखूटी198
Selectतुरूकडीहा204
Selectहरीकुरा0265
Selectआसनबहीयर0328
Selectखिजुरिया0278
Selectविराज पुर0272
Selectपथल चपटी037
Selectनया भटियारा0192
Selectअम्बा धाना0392
Selectपचकठिया0050
Selectबलियाचोर0392
Selectचमरदेवला0327
Selectफेटाफसार0320
Selectपोखरिया0322
Selectडाहुवा0281
Selectताराटाड0052
Selectबाघझोपा0199
Selectदोडी0275
Selectमांजरा0254
Selectजलहारा0259
Selectनकटी अमजोरा0264
Selectनया अंजोरा0303
Selectकुसुमतार0202
Selectजीतीयापथर0500
Selectअलाकडीहा0286
Selectब्रमामोर्ता0002
Selectसरेया0279
Selectपरसबनी0271
Selectपोखरिया0268
Selectबड़ा बंधडीह0282
Selectवरमदेवती0289
Selectबूचिपहाड़ी0162
Selectबेलटीकरी0061
Selectदासडीह0157
Selectरोशन0042
Selectसुडीयाडीह0079
Selectउपर सुम्भा0077
Selectकेशोरायडीह0078
Selectहेठसुम्भा0076
Selectराउतडीह0075
Selectबीचगढा0023
Selectबैजुकूरा0001
Selectलघुडीह0092
Selectफुरसातरी2
Selectनारंगी0072
Selectडुमरिया0067
Selectबनडबरा0156
Selectबेला0185
Selectसातेडीह0186
Selectबांधडीह0249
Selectविराई0183
Selectबेला0185
Selectबाँधडीह0249
Selectबेला0185
Selectकुलमनडीह0033
Selectबाँधडीह0249
Selectधनवे पुराना0368
Selectपरवलडीह0353
Selectसरकंडा0297
Selectपावे0298
Selectपथरी0369
Selectखपचवा0333
Selectगतल0036
Selectभलुआचक0046
Selectबलिडीह0145
Selectहरिबोला0120
Selectगोविन्दपुर0053
Selectरायबांध0016
Selectपहाड़पुर0097
Selectबहेंगा030
Selectखटंगी0003
Selectविराजपुर229
Select0171
Selectढाढी219
Selectडोंगा172
Selectजोनियाटिकुर243
Selectमझलीटिकुर245
Selectमानजोरी168
Selectबाघमारी223
Selectझिकटी226
Selectचंदना173
Selectसुरसुरा220
Selectनौखेता244
Selectकुशियारबाक222
Selectड्काय242
Selectसिरसा228
Selectपिछी175
Selectउपरबांधी176
Selectठाढी7
Selectचौवा13
Selectचौवा0013
Selectबनियाडीह0084
Selectबेहरा कनारी91
Selectबांधडीह0134
Selectहेठ जमनी190
Selectशरपुरा193
Selectपथलचपरी196
Selectकालहोड0088
Selectपांडेडीह137
Selectलीलामारनी0090
Selectभेयाडीहगिधनडा0073
Selectबलगडहा0027
Selectमृगबाँधी0038
Selectजमुनियाटांड़0044
Selectमधेपुरा0039
Selectजमुआ0059
Selectतेलरिया0235
Selectसरपत्ता0234
Selectनवाडीह अम्बा कुलवा0237
Selectमथुरा0239
Selectपरसोंडीह0169
Select0223
Selectडहुवा0174
Selectडोमनवाडीह0354
Selectनावाडीह221
Selectमिश्राडीह233
Selectखैरवा236
Selectमनीगड़ी170
Selectड़हुआ174
Selectपथरलेढा230
Selectसरपता234
Selectतेलरिया235
Selectकोडाडीह240
Selectमोहलीडीह224
Selectबसबारिया232
Selectआजूवन्द238
Selectहरदकौल231
Selectचरघरा0114
Selectवरमसिया064
Selectवरमसिया0064
Selectवसवुटिया0065
Selectमझीलाटीकुर147
Selectभाटडीह0256
Selectमैनम्बर मझडीहा0374
Selectपिन्डारवाद0362
Selectजीतीया चापर0200
Selectचौरामारनी0209
Selectचन्दना0367
Selectरामपुर0148
Selectपिपरा364
Selectपचरूखी307
Selectबाराटांड़छीट0165
Selectजारा0152
Selectवीआही334
Selectवीआही334
Selectदुंदवा363
Selectकोलहडीया370
Selectkolduan365
Selectवधनी68
Selectचमरदेलवा321
Selectकुरुमटाड366
Selectसदानन्दडीह069
Selectतुरुकडीहा296
Selectधावाटांड़149
Selectअमराटांड़225
Selectघोरपरास024
Selectमनीडीह14
Selectठाडी00219
Selectभवारायडीह458
Selectकोलवाडंगाल032
Select--01012
Selectभेयाडीहगिधनडा73
Selectपहाड़पुर097
Selectदलूडीह158
Selectधारामहल115
Selectमड़वा08
Selectकपसियों019
Selectगोपालपुर63
Selectबहींगा30
Selectमधुवाडीह086
Selectगोन्दल वाड़ी250
Selectगोन्दलवाड़ी250
Selectविशनपुर0619
Selectगलत066
Selectमानिकपुर0121
Selectरफ यूज00
Selectमेघाडीह350
Selectदिगम्बरपुर299
Selectपरसबनी0260
Selectभिखुडीह301
Selectमोदीडीह411
Selectजीतीआचापर200
Selectसिरसा0428
Selectमधुडीह290
Selectरफ यूज0001
Selectगलत0341
Selectदैवनाथडीह0187
Selectउपरठाडी195
Selectमकरा0446
Selectहरिकुरवा0218
Selectजरिया0312
Selectनवाडीह0315
Selectमगडीहा0317
Selectडुमरडीहा0210
Selectबारा0253
Selectमधुसिगहा0214
Selectपचरूखी0307
Selectदमाकुण्डा0351
Selectजरुवाडीह0340
Selectकन्हुवाडीह0346
Selectसिमराडीह0348
Selectपहरीडीह0335
Selectदोन्दिया0150
Selectलोहारडीह0111
Selectडुबा153
Selectकुरुमटाँड015
Selectमिश्रगीधन्डा0057
Selectटिकोरायडीह0071
Selectभवारडीह0070
Selectखिलचक0031
Selectकोरडीहा0054
Selectभोथरा0051
Selectपोखरिया0319
Selectपड़रिया0323
Selectमहादेव अम्बा0372
Selectबदिया0146
Selectखरकना0062
Selectबंदाजोरी0241
Selectपहारिया0058
Selectनवाडीह0345
Selectभतकुण्डी0361
Selectबारा0285
Selectकटहरा0080
Selectमधुवन287
Selectपिंडारी0347
Selectनूतन ठाढ़ी0342
Selectडुमरिया6
Selectधावाटांड़0009
Selectबहेंगा0255
Selectचक सरैया0280
Selectपलंगजिया257
Selectकोल्हुआ0365
Selectताराजोरा227
Selectभलगडहा27
Selectपथलचपटी117
Selectजियाखाड़ा167
Selectदेवपहड़ी212
Selectडुमरीआ330
Selectहरलाटांड़300
Selectकूल्हडीया434
  कृपया नीचे दिए गए अक्षर से मौजा सूची को फ़िल्टर करें :


**नोट:- खाता खोजने के लिए हल्का,किस्म जमीन तथा मौजा चुनें |

खोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुने:

    
    
         
 
    
    
      CONTACT US

Department of Revenue,Registration and Land Reforms
Government of Jharkhand
Contact No - +91 0651-2401716

Email : dolrjh[at]gmail[dot]com
    Home     Site designed and developed by NIC. Contents provided and maintained by Dept. of Revenue , Registration & Land Reforms ;Govt. of Jharkhand.