अपना खाता देखे
जिला: अंचल: हल्का :
 
किस्म जमीन :

मौजा का नाम चुने:
 मौजा का नामराजस्व थाना
Selectकोरिजमुआ चाक0651
Selectधमना बाद0646
Selectधमना बाद0647
Selectसरस बाद चाक0648
Selectपथरा बहाल0464
Selectजबरदाहा0633
Selectपत्थर घटिया0421
SelectScrap - श्रीरामपुर0770
Selectकालीपुर0621
Selectसरसा0463
Selectमांझी मेटरिया0482
Selectत्रिभुना0680
Selectअसना0438
Selectबिराजपुर0440
Selectखागा0470
Selectकेन्दुआचक0455
Selectधावा0441
Selectअंगवाली439
Selectजरमुण्डी0424
Selectकुशमा690
Selectवीन्दावनी0676
Selectपाड़ो0429
Selectमोहलीपाड़ा0619
Selectकांकी0476
Selectशीतलुडीह चाँदपुर0457
Selectमहेश बथान0480
Selectशेखपुरा0466
Selectगोपाल कनाली0616
Selectछतना डंगाल0618
Selectमशानजोर0477
Selectचाँदडीह0612
Selectपरसबनी0475
Selectउपरबन्धा0611
Selectशिमलचक उर्फ फिटकोरिया0472
Selectनुनराय नवाडीह0283
Selectबदिया416
Selectसालदाहा0645
Selectसोनातर0459
Selectभांगाहीड469
Selectधावा686
Selectबागदाहा689
Selectपरसिया0462
Selectपहाडीयापाडा623
Selectविशुनपुर0620
Selectमानपुर0474
Selectचोधरीनवाडीहन0308
Selectपहरुडीह (पहाडीडीह)0610
SelectScrap - मंजुरगिला349
Selectसिरसिया0478
Selectसटकि0664
Selectघोडदहा0677
Selectखरडंगाल0411
Selectफुलझरि पहाड0428
Selectरामजीवनपुर0468
Selectपाडेमेटीरीआ0481
Selectजोरोपहाड़ी0393
Selectजगदीशपुर0622
Selectघोडादाहा0677
Selectहरला डंगाल0296
Selectलेटो0317
Selectडुमर कोला0297
Selectमकर केन्दा0318
Selectआस्ता0328
Selectरंगामटिया0331
Selectरांगाटांड़0284
Selectकचुआसोली0289
Selectसालजोर0311
Selectकोलगी0313
Selectवेदगावा नवाडीह0294
Selectदोजवाचक0300
Selectअसहना0292
Selectडोमाडीह0312
Selectकुसमा0467
Selectफुलजोरी0285
Selectरघुवाडीह0460
Selectरघुनाथपुर0461
Selectसतबेहरी0310
Selectघोरपरहा0303
Selectदोन्दी0277
Selectचकतारना0315
Selectदुधानी0319
Selectतेतरिया0286
Selectकुरुवा0288
Selectगड़गड़ा0306
Selectचकलेटो0316
Selectमोहनपुर0314
Selectउपरखंधी0291
Selectलखीवाद0323
Selectज़िवनाबांघ0290
Selectलुसियो0307
Selectदलदली0305
Selectलटझरी0321
Selectछालापथर0293
Selectविराजपुर0329
Selectसीरसा0301
Selectखैरा0432
Selectमलानडी0683
Selectपोखरिया0368
Selectनवाडीह0392
Selectशेखरनवाडीह0418
Selectकडरासाल0444
Selectतेलंगा0431
Selectटोडोजोरीया0371
Selectगोपालपुर0417
Selectपालोजोरी0385
Selectजरगड़ी0422
Selectबरमसीया0425
Selectदसियोडीह0375
Selectचलवली0374
Selectफराशिमल0384
Selectचन्दा नावाडीह0442
Selectजमुवा0426
Selectभुरकुंडी0372
Selectधरमपुर0427
SelectScrap - आगनवाली0439
Selectबसमता0295
Selectसगराजोर0383
Selectखैरवा0380
Selectठेंगाडीह0391
Selectविराजपुर0381
Selectपिंडरा0376
Selectबाधमारा0369
Selectडोमनाडीह0377
Selectकुमगढ़ा0394
Selectबेदिया0379
Selectभवराडीह0378
Selectअम्बाटांड0414
Selectबान्धडीह0390
Selectमाथाडंगाल0398
Selectधीयामोह0404
Selectमटियारा0405
Selectगुलालडीह0299
Selectसिमरा डंगाल0365
Selectकपसा0353
Selectपीपरा0363
Selectबुदवा डंगाल0347
Selectघोरमारा0358
Selectझगराही0337
Selectतिलैया0334
Selectपुसालो0354
Selectबागजोरी0355
Selectवरमसिया0362
Selectखैरवा0361
Selectनवाडीह0333
Selectलोरियो0338
Selectधजोरिया0345
Selectबेलडीह0341
Selectझुमरियाटार0332
Selectविलमी0320
Selectसिमला0382
Selectभलसुमिया0406
Selectनावाडीह0401
Selectचंडायडीह0412
Selectआमगाची0395
Selectबाघमारा0330
Selectरामपुर0413
Selectबहादुरपुर0400
Selectबसबुटिया0340
Selectबैधनाथपुर0396
Selectपथरघटिया0326
Selectसुग्गीपहाडी0343
Selectआगैया0335
Selectघाघा जोर0359
Selectमहुडावर0397
Selectपारनगरिया0348
Selectपथरघटिया0326
Selectवनकनालीचक0339
Selectकरमाटाँड़0655
Selectहडतोपा0631
Selectताराबाद0591
Selectबरजोरी0608
Selectकोलपाड़ा0624
Selectआनडंगाल0594
Selectजोरपारचक0652
Selectकेंदुआटांड़0336
Selectनवाडीह0346
Selectपगदाहा0350
Selectमंजुरगिला0349
Selectमधुबान0364
Selectचककपसा0352
Selectघोरमारा0662
Selectबेलटिकरी0276
Selectकेन्दुवाटांड0356
Selectकचहरी नवाडीह0309
Selectनगरीया0351
Selectजरुवाडी0603
Selectचकसरसवाद0645
Selectमालडीह0606
Selectबडाडंगल0668
Selectटॆंगधोवा0287
Selectदसियोडीह0322
Selectबेलमी पहाड0324
Selectफतेपुर0298
Selectनन्द्कुड़ा0304
Selectपोखरीया0302
Selectतलगढा0430
Selectज्ञानडीह0615
Selectसिकरायडीह0636
Selectसगरुवाद्0670
Selectआस्ताडीह0654
Selectपतटिपी0344
Selectबरनसली0436
SelectScrap - लखनपुर0040
Selectमोरंगा0423
SelectScrap -पथरघटिया0421
Selectडुमरीया0434
Selectतारावाद0691
SelectScrap - लखनपुर0005
SelectScrap - आगनवाली0029
Selectकोरियाडीह0453
SelectScrap - करुरयडीह0003
Selectवरदाहा0456
Selectवन्दरचुआ420
Selectफाडाआम0454
Selectअजनारी0370
Selectकडरासाल0373
Selectपिछडी0357
Selectशिमला0409
Selectजुआठा भांगा0367
Selectजमुना0386
Selectदुधानी0630
Selectचान्दपुर0617
Selectबलियापुर0650
Selectमदनजोरी0627
Selectकुंजबोना0360
Selectकोयरी जमुआ0635
Selectरामपुर0685
Selectबेरुवामरनी0665
Selectबनकटी0666
Selectकुशुमडीह0327
Selectसिलगडिया0672
Selectमानपुर0679
Selectसौखा0618
Selectरंगीडीह0687
Selectसालदाहा0465
Selectमोहलीडीह0609
Selectसिमला0625
Selectपौखरिया0604
Selectपालोजोरी0659
Selectतालझारी0688
Selectकोलपाडा0682
SelectScrap - धावा0441
Selectटटक जोरी0640
Selectकुमारडीह0637
Selectभुली0643
Selectहरदिया0639
Selectटीटीचापोडिया0636
Selectवासनली0684
Selectमुर्गावनी0592
Selectसटकी0664
Selectसौरवा0678
Selectरंगमटिया0673
Selectदुबराजपुर0419
Selectकसमला0641
Selectदुबिया0433
Selectखैरा0000
Selectपहरुडीह0437
Selectसीतल कुंडी0458
Selectबावुपुर0632
Selectवसाहा0443
Selectडुमरीया0387
Selectमटियारा0405
Selectफुलझरी पहाड0282
Selectलखनपुर0435
Selectकोलगी0366
Selectसगरमाँगा0614
Selectमाधोपुर0402
Selectवेनीडीह0408
Selectगादी0388
Selectरघुवाडीह0410
Selectजयनगरा0389
Selectहेमलाडीह0653
Selectकुजोडा0669
Selectखरगो0681
Selectजबरदाहा0633
Selectदुमा0675
Selectबरदडूवा0399
Selectशिकदारडीह0634
Selectकसराईडीह0661
Selectकुंजबोना0656
Selectकोरी जमुवाचक0565
Selectभौराडीह0403
Selectमांझीडीह0407
Selectनकटी0415
Selectशरकंडा0471
Selectसिमलगडा0589
Selectपाण्डे डुमरीया0590
Selectमोहंनपुर0642
Selectखून0593
Selectश्रीरामपुर0660
Selectपहरुडीह0000
Selectबरमसिया0671
Selectउप्रसनवनी0657
Selectचूडी कनाली0595
Selectआमगाछी0658
Selectनयाडीह0001
Selectमधुपुर0626
Selectकोल्ह्ड0667
Selectकुजवोना0002
Selectजेमुवा0602
Selectकेन्द्जोरिया0613
Selectरघुनाथपुर0605
Selectतिलैया0601
Selectअम्बा0342
Selectसरसवाद0649
Selectआराबनी0629
Selectधमनावाद0644
Selectहिरापुर0663
Selectमहतोडीह0628
Selectपहरुडीह0325
Selectवासकुपी0638
Selectजरीडीह0691
Selectजीतपुर0674
Selectसिमला0473
  कृपया नीचे दिए गए अक्षर से मौजा सूची को फ़िल्टर करें :


**नोट:- खाता खोजने के लिए हल्का,किस्म जमीन तथा मौजा चुनें |

खोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुने:

    
    
         
 
    
    
      CONTACT US

Department of Revenue,Registration and Land Reforms
Government of Jharkhand
Contact No - +91 0651-2401716

Email : dolrjh[at]gmail[dot]com
    Home     Site designed and developed by NIC. Contents provided and maintained by Dept. of Revenue , Registration & Land Reforms ;Govt. of Jharkhand.